Han dømmer ikke..

Noe av det beste med Felix❤️
Han dømmer ikke..
Han lyger ikke..
Han bruker ikke manipulasjon..
Ingen Ghosting..
Ingen gashligting..
Han er ekte..

ingen baksnakking...
Han blir ikke imponert av penger..
Han blir ikke imponert av status..
Han blir ikke imponert av utseende..
Han dømmer ikke noen pga farge, legning etc..
Han gjennomskuer falskhet..
Han latterliggjør ikke..
Han er ikke en misunner..

Han er mitt favorittmenneske❤️

Something about Felix❤️
He doesn't judge..
He doesn't lie..
He doesn't use manipulation...
No Ghosting..
No gaslighting..
He is genuine..
He is not impressed by money..
He is not impressed by status..
He is not impressed by appearance..
He doesn't judge anyone based on color, orientation, etc...
He sees through falsehood..
He does not ridicule..
He is not envious..

He is my favorite person❤️

Alt er ikke slik det ser ut fra utsiden....

Folk kommer forbi midt i en situasjon som ser dramatisk ut...men det kan være noen minutter av en ellers så fredelig dag - det er bare at i forskjell til folk flest så blir dramaer håndtert i påsyn av andre mennesker. Hos andre mennesker  så ser det kanskje bedre ut foran andre, men dramaet tar de når de kommer hjem ...

 

da er vi ferdig med vårt drama og har en ellers så happy day 

 

 

 Alt er ikke slik det ser ut.


På utsiden kan det se ut som om vi oftest strever.
Folk kommer gjerne forbi eller på besøk midt i et sammenbrudd eller i et vanskelig øyeblikk.
Alt hos oss er så synlig - vi kan ikke skjule "skittentøyet" eller lage en fasade slik de fleste jeg kjenner kan.
Det er ikke mulig.
Alle må vite alt om oss, alt må være synlig.
Det er slik for å få det vi har krav på, få den hjelpen vi trenger.
Og det har vært vanskelig, at de vanskeligste øyeblikkene skal være så synlige.
Jeg har innimellom misunt de som kan skjule skittentøyet sitt -

Men nå kan jeg tenke at jeg har vært heldig.. fordi jeg har vært nødt til å jobbe med alt som har vært vanskelig …

Det har vært som å bygge et hus fra grunnmuren av på egenhånd, med litt hjelp innimellom, og den hjelpen har jeg jobbet hardt for å få.

Men innsiden har likevel vært og er så mye bedre enn det har sett ut.
Hvorfor?
Fordi det er ekte.. den kjærligheten er det beste jeg har opplevd.
Det er ingen spill, ingen ghosting, ingen falskhet...
Det kan virke som det er mye drama innimellom, mye følelser.. men det er ekte.
Er ikke det vi alle ønsker oss... noe ekte?

---

Everything is not always as it seems.
On the outside, it may look like we are struggling.
People often come by or visit in the midst of a meltdown or in a difficult moment.
Everything about us is so visible - we can't hide the "dirty laundry" or create a facade like most people I know can.
It's not possible.
Everyone needs to know everything about us, everything must be visible.
It's necessary to get what we're entitled to, to get the help we need.
And it has been difficult, for the toughest moments to be so visible.
At times, I've envied those who can hide their dirty laundry -

But now I can think that I've been lucky... because I've had to work through everything that has been difficult...

It's been like building a house from the ground up on my own, with some help along the way, and that help I have worked hard to receive.

Yet, the inside has still been and is so much better than it has appeared.
Why?
Because it's genuine.. that love is the best I've experienced.
There are no mind games, no ghosting, no falsehood...
It may seem like there's a lot of drama at times, a lot of emotions.. but it's real.
Isn't that what we all want... something real?

Livet er best ute

"Han har protestert siden i går, og helt til vi kom frem til grusveien!
Da husket han at han elsker å gå i skogen, gå på stier og i ulendt terreng.
Vi fikk en nydelig tur som varte i noen timer.
Min far (morfar) hentet oss da vi kom tilbake til parkeringsplassen. Det er blitt en greie selv om det ikke er langt hjem "morfar hente oss".

Vi gikk tilogmed en ny sti (som fører til samme plass) som er mye "tørrere" den andre er mer myr og gjørmete.
Dette er noe av det beste vi vet begge to - en god og passe lang tur i naturen..."

 

"He has been protesting since yesterday, and all the way until we arrived at the gravel road!
Then he remembered that he loves walking in the forest, hiking on trails, and in rough terrain.
We had a lovely hike that lasted for a few hours.
My father (grandfather) picked us up when we returned to the parking lot. It has become a thing even though it's not far "grandpa pick us up".

We even took a new trail (that leads to the same place) which is much "drier", the other one is more boggy and muddy.
This is one of the best things we both love - a good and decently long hike in nature..."

Å hva vil det si å være høysensitiv? 

Her lader vi batteriene begge to❤️

Å reise har vært en god trening for oss begge, men det krever at Felix får noen dager å hente seg inn etter en lang tur

Autisme, nevrodivergent og høysensitivitet.

Vi opp gjennom årene gjort mye Felix og jeg- 

Vi har reist en del, busset rundt om her i Bergen, tatt toget til Voss og tilbake igjen 

Jeg har prøvd å ta han med på kafé noen ganger, vi har hatt masse besøk, gått på besøk , dratt på kjøpe sentre, reist på leir gjennom autisme foreningen , overnattet på forskjellige hoteller, reist med båt fra Bergen til Stavanger. 

 Vi har utforsket og prøvd. Eller trent som jeg kaller det... for det er trening

-Trening i å prøve nye ting..

-Sosial trening...

Og noen ting må vi gjøre flere ganger for å finne ut om dette er noe Felix liker eller ikke, for første gang vi gjør en ny ting /aktivitet er Felix som regel ikke begeistret..

Så i alt vi har oppnådd (dvs alt som er relativt lett i dag) ligger det veldig mye arbeid fra oss begge to. 

Felix er høysensitiv og jeg sammenligner hans kapasitet litt med en iPhone med 60 prosent kapasitet på batteriet

-Hvis du bruker YouTube på denne telefonen så må den straks lades.. 

Hvis vi gjør en ny ting, eller som vi nettopp gjorde -reiste med fly,så trenger Felix å hente seg inn (kanskje noen dager uten mye inntrykk, helst ikke ha besøk  eller gå i besøk) 

 

En plass vi alltid kan bruke mye tid, og som  jeg merker at det fyller opp batteriet  til Felix er å gå i naturen ...

Så hvis jeg takker nei til å komme i besøk så er det fordi vi allerede har brukt opp batteri kapistet til Felix og det trenger å lades...

 

 

 

Autisme, neurodivergens og høysensitivitet er alle tilstander som innebærer en økt sensitivitet overfor ulike stimuli. Personer med autisme kan for eksempel være sensitive for sterkt lys, høye lyder eller endringer i rutiner. Neurodivergente individer kan oppleve sensitivitet overfor sosiale interaksjoner eller endringer i omgivelsene. Høysensitive personer kan reagere sterkt på sanseinntrykk som lys, lyd eller lukt.

For å hente seg inn igjen etter overveldende stimuli, trenger personer med disse tilstandene ofte tid og rom til å roe seg ned. Dette kan innebære å søke stillhet og ro, bruke beroligende teknikker som dyp pusting eller meditasjon, eller å ha en fast rutine å falle tilbake på. Det er viktig å respektere individets behov for å håndtere sensitiviteten på sin måte og å tilby støtte og forståelse.

English: Autism, neurodivergence, and high sensitivity are all conditions that involve increased sensitivity to various stimuli. Individuals with autism, for example, may be sensitive to bright lights, loud noises, or changes in routines. Neurodivergent individuals may experience sensitivity to social interactions or changes in their environment. Highly sensitive people may react strongly to sensory stimuli such as light, sound, or smell.

To recuperate after overwhelming stimuli, individuals with these conditions often need time and space to calm down. This may involve seeking silence and tranquility, using calming techniques such as deep breathing or meditation, or having a consistent routine to rely on. It is important to respect the individual's need to manage sensitivity in their own way and to offer support and understanding.

Når de små tingene er de store tingene i livet...

 

Mange av oss har jaktet på de store tingene i livet...

"Alt blir bra når det skjer."..

"Jeg skal bli lykkelig når jeg oppnår det"..får mer penger, blir tynnere, får kjæreste, blir alene, til sommeren, til helgen 

 

Og det mest magiske i livet er når du oppdager at :


- de små tingene er de store tingene...

Gå barbeint ..
De deilige morgen stundene, kaffe koppene, en treningsøkt , en dyp god samtale, høre latteren til sønnen min, lukten om sommeren, et bad i sjøen selv om det er kaldt….

Dette har jeg lært av min kjære sønn Felix, og jeg er så takknemlig for det❤️

 

Tar du deg tid til å glede deg over de små tingene..?❤️❤️❤️

When the little things are the big things
The delightful morning moments, cups of coffee, a workout, a deep good conversation, hearing my son's laughter, the smell of summer, a swim in the sea even though it's cold...

Hva trenger jeg...?

Hva trenger jeg?

Det er flere ting som virkelig har irritert meg i løpet av årene jeg har vært mor til et barn med utfordringer.

En av tingene er rådene jeg har fått fra personer som ikke selv er foreldre til barn med autisme eller andre utfordringer.

Og det har ikke vært sjeldent! Og det har vært vanskelig - for når jeg har gitt beskjed, har jeg blitt oppfattet som vanskelig.

 

Og ja, det har virkelig irritert meg - at folk på sidelinjen tror de har svarene for hva jeg og barnet mitt trenger!

For eksempel, noe av det mest irriterende er når folk sier at det jeg trenger mest er fri fra sønnen min. Ja, selvfølgelig trenger vi alle det, fri fra våre barn - vi trenger alle egentid. Men jeg har aldri klagd over at jeg trenger fri! Mange sier imidlertid - "Det er godt at du får fri" (for eksempel når Felix har vært på leir).

 

Faktisk har jeg opplevd det som vanskelig når han har vært borte, og ikke vet hvordan han egentlig har det når han er borte. Jeg synes selv at jeg har vært veldig tøff som har sendt ham på leir, osv., og jeg har tenkt at det er fordi han skal få opplevelser i livet slik andre barn gjør, fordi han skal ha et liv utenom meg, fordi han skal oppleve spenning og lage minner uten at jeg, som er moren, styrer det... Jeg har ikke sendt ham fordi jeg vil ha fri!

 

Dette er virkelig vanskelig for andre å forstå, og når jeg snakker om at dette er utfordrende, kan jeg få kommentaren

"dere har godt av å være borte fra hverandre" eller "du må slippe kontrollen".

Hvis jeg skal gi et veldig godt råd til alle som gir råd…

 

Ikke gi meg ett råd basert på hva du trenger, eller hva du tror du hadde trengt hvis du gikk i mine sko... for du vet ikke. Din jobb er å finne ut hva du trenger, og gjøre noe med det... Og hvis du virkelig er interessert i hva jeg trenger... spør! Ikke konkluder. Det jeg føler jeg virkelig hadde trengt hjelp til opp gjennom livet er hjelp til husvask, klesvask og flere gode sparringspartnere.

 

Det føltes godt å få skrive dette🙏❤️Og jeg vet at folk flest mener det veldig godt... og jeg er takknemlig for all omtanke .. dette har vært et irritasjonsmoment ... og jeg skriver det fordi det er lurt å være litt bevisst over hva vi sier og vil man gi støtte,så lytt! 
 Dette plager meg ikke lenger, for jeg har lært meg å la alt gå inn ene øret...og ut igjen andre😂❤️ 

 

There are several things that have really annoyed me over the years I have been a mother to a child with challenges.

One of them is the advice I have received from individuals who are not parents themselves to children with autism or other challenges.

And it has not been rare! And it has been difficult - because when I have given notice, I have been perceived as difficult. And yes, it has really annoyed me - that people on the sidelines think they have the answers for what my child and I need! For example, one of the most annoying things is when people say that what I need most is a break from my son. Yes, of course, we all need that, a break from our children - we all need some alone time. But I have never complained about needing a break! However, many say - "It's good that you get a break" (for example when Felix has been on camp). In fact, I have found it difficult when he has been away, and I do not know how he really is when he is away. I myself think that I have been very brave sending him to camp, etc., and I have thought that it is because he should have experiences in life like other children do, because he should have a life outside of me, because he should experience excitement and create memories without me, as a mother, controlling it... I have not sent him because I want a break! This is truly difficult for others to understand, and when I talk about how challenging this is, I may receive comments like "you both need time apart" or "you must let go of control".

If I could give a really good piece of advice to everyone who gives advice... Do not give me advice based on what you need, or what you think you would need if you were in my shoes... because you do not know. Your job is to figure out what you need and take action on it... And if you are truly interested in what I need... ask! Do not conclude. What I really feel I have needed help with throughout my life is help with chores, laundry, and more good sparring partners.

Klikk her for å legge til

Mine beste reisetips når du reiser med et autistisk barn:

- Skriv ned lister med alt du trenger å ha med deg
- Kontakt reiseselskap for å forsikre deg om assistanse hvis du reiser med fly - bestill seter helt foran om mulig
- Kontakt stedene du skal overnatte for å fortelle at dere muligens trenger hjelp/støtte
- Kontakt for eksempel fornøyelsesparker på forhånd for å høre om dere kan slippe køer osv. og om de aksepterer ledsagerbevis
- Pakk i 2 kofferter hvis det er viktige ting du må ha med (hvis en koffert forsvinner har du en reserve)
- Ha flere nettbrett/telefoner hvis det er viktig for barnet (underholdning/støtte) - hvis noe blir ødelagt har dere reserve
- Ta høyde for at selve turen kan være stressende og det kan ta noen dager å hente seg inn igjen
- Ta med mat barnet spiser hvis mulig (i tilfelle det ikke er mulig å få tak i det de spiser med en gang)
- Ta høyde for frustrasjon - jo bedre forberedt du er, jo bedre kan du håndtere utfordringene, og jo mer trygghet gir du barnet
- Ikke vær redd for å be om hjelp
- og husk at hver tur er en læringsprosess; ferier er krevende for alle, og de fleste av oss har urealistiske forventninger til ferier

Vi tror ofte at alle andre har det fantastisk, mens vi selv strever, men sannheten er at mange sliter, selv de som ikke har barn med spesielle behov. Og det beste med ferie er at vi utvikler oss - vi trår utenfor komfortsonen og ser livet vårt i et nytt lys - hva vi verdsetter og hva vi ønsker å endre." 

 

 

"My best travel tips when traveling with an autistic child:

 

 

- Write down lists of everything you need to bring
- Contact the travel company to ensure assistance if you are flying - book seats at the very front if possible
- Contact the places you will be staying to inform them that you may need help/support
- Contact amusement parks in advance to inquire about bypassing queues and if they accept companion passes
- Pack in 2 suitcases if there are important items you need to bring (if one suitcase goes missing, you have a backup)
- Have multiple tablets/phones if they are crucial for the child (entertainment/support) in case something breaks, you have a backup
- Consider that the journey itself can be stressful, and it may take a few days to recover
- Bring the child's preferred food if possible (in case you can't find it immediately at your destination)
- Be prepared for frustration - the better prepared you are, the better you can handle challenges, and the more security you provide to the child
- Don't be afraid to ask for help
- Remember that every trip is a learning process; vacations are demanding for everyone, and most of us have unrealistic expectations about holidays

We often think that everyone else is having a great time while we struggle, but the truth is that many struggle, even those who do not have children with special needs. And the best part about vacation is that we evolve - we step out of our comfort zone and see our lives in a new light - what we value and what we want to change."

Vel hjemme etter 14 dagers Ferie 

Nylig kom jeg hjem fra ferie med Felix, som er autist. Feriedagene har vært både fine og krevende. Flyreisen, den store folkemengden, ny mat, ukjente lukter og varmen har vært utfordrende for oss begge. Felix elsker å bade, men etter noen timer i bassenget trenger han mange timer alene for å skjerme seg i fred og ro.

Hjemreisen var spesielt krevende med varmen, mange forsinkelser og mindre assistanse enn vi vanligvis får. Dette førte til mye stress for oss begge, og endte til og med med at jeg tok feil koffert. Men alt har ordnet seg, og til tross for noen utfordringer, er det alltid verdt å reise med Felix. Han utvikler seg stadig, har fått flotte opplevelser, og ikke minst har vi begge blitt sterkere og mer robuste.


Recently, I returned home from vacation with my son Felix, who is autistic. The vacation days have been both wonderful and challenging. The flight, the large crowds, new foods, unfamiliar smells, and the heat have been difficult for both of us. Felix loves to swim, but after a few hours in the pool, he needs many hours alone to shield himself in peace and quiet.

The journey back home was particularly demanding with the heat, numerous delays, and less assistance than we usually receive. This led to a lot of stress for both of us, and even resulted in me grabbing the wrong suitcase. However, everything has been sorted out, and despite some challenges, it is always worth traveling with Felix. He is constantly developing, has had great experiences, and most importantly, we have both become stronger and more resilient
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferie med Felix, som er autist, er en stor reise i seg selv . 🏝️ Det er krevende på grunn av nye omgivelser, nye lukter, ny mat og mye folk. Og det er ikke til å legge skjul på at vi fanger folks oppmerksomhet. Stort sett er de fleste gjestene hyggelige. En av de viktigste tingene for at ferien skal bli vellykket er å forstå at en time ute i bassenget med masse folk og musikk er gøy, men også krevende - det krever noen timer å lade kroppen etterpå. Men toleransevinduet til Felix blir større og større. ❤️

Vacation with Felix, who is autistic, is a journey in itself. 🏝️ It is demanding due to new surroundings, new smells, new food, and lots of people. And it's hard not to attract people's attention. In general, most guests are nice. One of the key things for a successful vacation is understanding that an hour in the pool with lots of people and music is fun but also demanding - it takes a few hours to recharge after. But Felix's tolerance window is getting bigger and bigger. ❤️

En uke igjen av ferien 

Sommer ferie

I skrivende stund har vi dratt på vår andre sommerferie. 
Det gikk så bra i april, og Felix sa han ville til Tyrkia (dvs  han sa "Tyrkia, Fly) og når jeg spurt. "Vil du dra til Tyrkia? Så svarte han ja, og han sa "Tyrkia, Fly" hver dag

Så jeg tenkte at når han vil, og det er lenge siden vi har reist så hev jeg meg rundt og letet etter tur

og tenkte at, hvis vi finner plass hekt foran i flyet så bestiller jeg :) 

Det fant jeg, men da var vi nødt å dra noen dager før skole start og jeg var nødt å forsikre meg om at hotellet ( Side village i Tyrkia -vi har reist her mye) hadde plass. 
De hadde få plasser men skulle ordne rom til oss!:)

så nå er vi her.

turen gikk strålende(over all forventning- ... og jeg tenkte. "Hva har skjedd liksom?
Vi ble hentet på fly plassen av transfer service gjennom hotellet -fikk et flott rom, og fikk byttet til et rom rett foran bassenger dagen etter. (Da kan jeg være utenfor hvis Felix vil være inne å slappe av) Felix er veldig begeistret for å være her -ville ikke bade første dagen (litt sliten etter turen og trengte å hente seg inn. 
Men de siste dagene har det vært masse bading og Felix sier "Ikke hjem" 

 

Mortsatt av hva han pleier:)

 

 

 

Snart er det skoleavslutning 

Snart er det skoleavslutning, Felix skal over på ungdomsskolen til høsten.

Det er vemodig å avslutte på Loddefjord Skole (på forsterket avdeling) Men det er en tid for alt

Og Felix har fått plass på ungdomsskolen rett ved siden av(på forsterket avdeling ) 

Jeg har vært så fornøyd på Loddefjord skolen og teamet rundt Felix har vært fantastisk. En fantastisk lærer, Fantastiske pedagogiske medarbeidere.

Jeg har følt meg så trygg på at han har hatt det bra, og det har vært så lett å kommunisere med skolen og kontaktpersonene. 

Og ikke minst har de som har jobbet rundt Felix vært de som jeg har kunnet hatt som sparrings partnere,Jeg har fått utrolig nyttige råd og veiledning. Så selv om det nå føles riktig at Felix skal videre, er det også veldig trist. 
Felix har nylig vært på leirskole (siden han er avslutnings elev) I Hålandsdalen i Bjørnefjorden kommune (Vestlandet) Der har Felix vært noen ganger på sommerleir. 
Han reiste med læreren sin,og en av de nærmeste pedagogiske medarbeiderne ( Felix har vært tett innpå de siden han begynte på skolen høsten 2017) 

De hadde noen fantastiske dager, og jeg tror de fikk se litter av Felix -hvor mye han har modnet❤️ 

Jeg hadde noen fine dager med en nær venninne ..sov i telt, var på tivoli og var på nordnes sjøbad (I Bergen) Etter  et par dager savnet jeg Felix veldig mye!! 
og gleden var stor når jeg så han komme med bussen tilbake til skolen🥰

Tusen takk for oss Loddefjord Skole❤️Dere har vært fantastisk 🥰

Felix på leirskole

l

Niamh og jeg på "camping" i hagen hennes☺️Kan ikke huske jeg har sovet så godt som jeg gjorde den natten i telt🥰

 

Niamh og jeg.

Vår Føste skikkelige ferie  på 6 År

Felix og jeg hadde vår første  feriereise på 6 år, turen gikk til Mallorca

vi har aldri vært på Mallorca, men siden det var lenge siden vi har vært ute og flydd så ville jeg helst at det ikke skulle ta for lang tid

Felix var ikke positiv til at vi skulle ut å reise, og jeg kjente at jeg var litt redd- faktisk sånn at jeg tenkte flere ganger på å droppe det..

Og spesielt  når jeg fikk flere kommentarer som "åh skal du reise alene?Du er modig!

Da kjente jeg på litt angst...

Det hjalp med ving som var veldig støttende og hjelpsom på telefon da jeg bestilte rullestol assistanse,og sendte meg en ekstra mail med hvor og hvordan jeg skulle få hjelp.

 

Vi må ha hjelp med innsjekking, hjelp sikkerhetskontrollen og få komme inn på flyet før de andre.

Jeg har reist mye med Ving og alltid vært veldig fornøyd og trygg.

 

Og denne gangen var jeg også veldig fornøyd med Ving, stort sett bra hjelp gjennom hele turen!

 

Hotellet het Zafiro Bahia og lå utenfor Alcudia, og var virkelig flott!kan anbefales til familier og par.

maten var nydelig og de har mange forskjellige bassenger utendørs og innendørs.

Og det ligger ved stranden.

 

Felix ga utrykk for at han helst ville vært i Tyrkia, men vi hadde en fin uke på en fin plass og det som var det viktigste var at jeg så dette gikk veldig fint:)

Felix var virkelig tålmodig på hele reisen og han sier at han har lyst å fly igjen.

Selv kjenner jeg en veldig mestring følelse og jeg er veldig glad for at jeg gjennomførte reisen.

Vi vokser begge to på slike opplevelser:)

 

 

 

Vår Livshistorie

På min blogg vil jeg hovedsakelig dele innhold fra vårt liv i form av tekst og videoer. Gjennom våre personlige historier og erfaringer, håper jeg å kaste lys på hva det virkelig betyr å være en autismemor. Vi vil gi et innblikk i vårt daglige liv, utfordringer og triumfer.

Formål

 Jeg ønsker å bidra til mer åpenhet rundt Autisme

kanskje knuse noen myter om autisme? 
Hver autist er unik, og utfordringene er forskjellig fra autist til autist.Det er også styrkene.

jeg liker å fokusere på styrkene

Uansett dette er blogg for andre autisme foreldre,besteforeldre,tanter,onkler,kusiner, mennesker som jobber med autisme og folk som generelt vil ha mer innsikt i en autisme mors reise. 

Uansett det som passer for oss er kanskje helt feil for deg eller de du kjenner med autisme

Men dette er vår håndtering av livet og jeg håper du finner noe nyttig.